Bijstandsuitkering

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in uw levensonderhoud te voorzien. Tenslotte moet u iedere maand te eten hebben of uw energierekening kunnen betalen.

Wat is een bijstandsuitkering?

Een bijstandsuitkering is bedoeld om tijdelijk in uw levensonderhoud te voorzien. Met de kosten voor levensonderhoud worden de zogenoemde noodzakelijke kosten van het bestaan bedoeld. Dit zijn de normale dagelijkse en maandelijkse uitgaven zoals:

 • Huur- en woonkosten
 • Boodschappen
 • Premies van (ziektekosten)verzekeringen
 • Kleding en schoenen

De bijstandsuitkering is een hulpmiddel om zo snel mogelijk (weer) aan de slag te gaan. U bent verplicht te solliciteren. Als u kunt werken - geheel of gedeeltelijk - moet u actief op zoek gaan naar een baan. Dit heet ook wel: arbeidsverplichting. Daarnaast hebt u te maken met de inlichtingenplicht. Wat deze 'verplichtingen' inhouden, leest u op de pagina Rechten en plichten.

Naar boven

Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

De bijstandsuitkering is er voor iedere Nederlander, die niet de financiële middelen heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Ook vreemdelingen die rechtmatig in Nederland wonen, kunnen aanspraak maken op een bijstandsuitkering. De voorwaarden voor een uitkering zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U woont in de gemeente Doetinchem, Aalten of Oude IJsselstreek
 • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf
 • U hebt niet genoeg inkomen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen van deze persoon mee.
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering, zoals WW of studiefinanciering.
 • U staat niet ingeschreven als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • Uw vermogen is niet hoger dan het voor u geldende bedrag. Dit is afhankelijk van uw leefsituatie. Onder vermogen valt onder andere spaargeld en een auto. Hebt u naast vermogen ook schulden? Dan wordt uw vermogen hiermee verminderd. Vraagt u IOAW aan, dan telt het eigen vermogen niet mee.

Naar boven

Jonger dan 27 jaar?

Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar gelden afwijkende regels. Zo krijgt een jongere bij de aanvraag voor een bijstandsuitkering een zoekperiode opgelegd van 4 weken. Tenzij de jongere een WW-uitkering ontvangt en 4 weken voor het einde van die uitkering een aanvraag indient.

Geldt deze zoekperiode voor jou? Dan wordt er in deze 4 weken van je verwacht dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je terug kunt keren naar school. Zodra je onderwijs kunt volgen waarvoor je studiefinanciering kunt krijgen (een lening of een gift), dan vervalt jouw recht op een bijstandsuitkering. Ook als je besluit om niet naar school te gaan, terwijl je wel zou kunnen, vervalt het recht op een bijstandsuitkering.

Naar boven

De hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van meerdere factoren, zoals uw leeftijd en uw woon- en leefsituatie. Naast uw uitkering hebt u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt maandelijks gereserveerd en in de maand juni of bij beëindiging van uw uitkering uitbetaald. Als er beslag wordt gelegd op uw uitkering, wordt het vakantiegeld doorbetaald aan de beslaglegger.

Naar boven

Wanneer stopt een bijstandsuitkering?

Als u een betaalde baan hebt gevonden waarmee u meer verdient dan de hoogte van uw uitkering, vervalt uw recht op een bijstandsuitkering. Dat spreekt voor zich. Uw recht op een bijstandsuitkering vervalt ook als u:

 • Gaat samenwonen met een partner of gezinslid die voldoende inkomsten heeft;
 • Een erfenis, schenking of geldprijs ontvangt waardoor u meer vermogen hebt dan u met uw uitkering mag hebben;
 • Recht hebt op een andere uitkering, zoals een Ww-uitkering;
 • De AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebt en recht hebt op een volledig AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Krijgt u een gedeeltelijk AOW-pensioen, dan blijft u recht houden op een aanvullende bijstandsuitkering;
 • Verhuist naar een andere gemeente;
 • Uw verplichtingen en/of afspraken Laborijn niet nakomt;
 • Langer in het buitenland verblijft dan is toegestaan;
 • In detentie zit.

Naar boven

Bereikt u de pensioengerechtigde leeftijd?

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kunt u een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Naar boven

Bijstandsuitkering aanvragen

Zijn uw inkomsten te laag om zelf de kosten van uw levensonderhoud te betalen?
Vraag online uw bijstandsuitkering aan op www.werk.nl.

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand. Hebt u nog geen DigiD inlogcode, vraag deze dan eerst aan op website www.digid.nl

Naar boven

Logo DigiD

Twitter