Wij respecteren ieders privacy en gaan op een veilige manier met persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens Laborijn verwerkt, waar wij deze voor gebruiken en met wie wij ze delen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gebruiken wij uw gegevens. Dat zijn persoons- en contactgegevens, maar ook gegevens betreffende uw woon- en leefsituatie, uw inkomen, uw vermogen, uw opleiding, en gegevens met betrekking tot de inschakeling in arbeid. In bepaalde gevallen verwerken wij ook uw medische gegevens en uw gegevens rondom mogelijk strafrechtelijk verleden. Wanneer wij vermoeden dat iemand ten onrechte een uitkering ontvangt, doen wij daar onderzoek naar. Hierbij kunnen wij gebruikmaken van bijzondere opsporingsmethoden, zoals huisbezoeken en heimelijke waarnemingen.
 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens gebruiken wij om u te begeleiden naar werk en om het recht op, en de hoogte van, uw uitkering vast te stellen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Laborijn voert de Participatiewet (Pw), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet inburgering uit voor de gemeenten Aalten en Doetinchem. Voor de gemeente Montferland voeren wij de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Deze taak verlenen we ook aan een aantal regiogemeenten op basis van een dienstverleningsovereekomst.

Wij begeleiden inwoners naar een zo zelfstandig mogelijk leven door werk, ontwikkeling, en waar nodig inkomensvoorziening.

Voor de uitvoering van deze wettelijke taken moeten wij beschikken over persoonsgegevens. Dit is in de verschillende wetten vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Dit doen wij alleen als een wettelijke grondslag ontbreekt.

Met welke partijen worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen moeten wij informatie verstrekken aan instanties zoals gemeenten, de Belastingdienst, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en zorgverzekeraars. Dit doen wij alleen als daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, tenzij er sprake is van een zwaarwegend gerechtvaardigd belang.

Bepaalde uitvoeringstaken worden door derden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan een re-integratiebedrijf, een softwareleverancier of de sociale recherche. Hierbij houden wij ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en sluiten wij een Verwerkersovereenkomst af. Hier staan afspraken in over het doel van de gegevensuitwisseling en de eisen waar het aan moet voldoen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk.
Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen wij voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Wilt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor inzage in uw persoonsgegevens kunt u een aanvraag indienen.

DigiD linkKlik hier om uw aanvraag in te dienen

U heeft hiervoor DigiD nodig. Met het indienen van een inzageverzoek ontvangt u de volgende informatie:

  •     of uw persoonsgegevens worden gebruikt, en zo ja:
  •     het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
  •     de categorieën van persoonsgegevens
  •     derde partijen aan wie uw persoonsgegevens eventueel zijn verstrekt
  •     de bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Binnen 4 weken krijgt u reactie.

Gebruiken wij niet de juiste gegevens van u of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw gegevens aanpassen, aanvullen of eventueel verwijderen. Daarnaast kunt u ook een algemene vraag stellen, melding doen over of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons. U kunt dit schriftelijk of per e-mail bij ons indienen. U moet zich hiervoor legitimeren. Wij handelen uw verzoek binnen 4 weken af.

Cookies

Op onze website worden functionele cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. 

De cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de website. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier met behulp van DigiD. Als hier geen cookies worden gebruikt, moet u voor elke stap in het formulier opnieuw inloggen. 

Daarnaast gebruikt de website cookies voor statistische doeleinden. Zo kunnen we meten hoeveel bezoekers op de site komen, welke pagina's het populairst zijn en welke zoekwoorden worden gebruikt. Daarmee kunnen we de website beter afstemmen op de behoefte van u als bezoeker. 

Klik hier voor meer informatie over cookies

Heeft u vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft over deze Privacyverklaring of het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze privacy coördinator via  privacy@laborijn.nl of met de (onafhankelijke) Functionaris Gegevensbescherming (Anne-Marie Nas) via fg@laborijn.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?