Laborijn is voor statushouders uit gemeente Doetinchem en gemeente Aalten verantwoordelijk voor een uitkering en het participatietraject. Ook voeren we de Wet inburgering voor de gemeenten Doetinchem en Aalten uit.

Statushouders

Vluchtelingen gaan na aankomst in Nederland naar een AZC. Als ze een verblijfsstatus krijgen, koppelt het AZC hen aan een gemeente. In Doetinchem zorgt Vluchtelingenwerk voor de eerste opvang, maatschappelijke begeleiding en integratie. In Aalten doet Figulus Welzijn dit.

Gemeenten Doetinchem en Aalten zien statushouders als een zogenaamde ‘prioritaire doelgroep’; kunnen zij niet direct aan de slag op de arbeidsmarkt, dan kunnen ze rekenen op maximale ondersteuning hierbij.

Participatietraject

Laborijn is voor statushouders uit gemeente Doetinchem en gemeente Aalten verantwoordelijk voor een uitkering en het participatietraject. Het leren van de Nederlandse taal en kernwaarden en het vinden van werk staan hierin centraal.

Het uiteindelijke doel is dat statushouders:

  • zelfstandig gebruik kunnen maken van de verschillende instellingen in de gemeente
  • leren omgaan met hun eigen financiën, post en administratie
  • hun (sociale) netwerk versterken

Ondersteuning

De ondersteuning begint met de Werkacademie van Laborijn. In 1 van de werkleercentra van Laborijn gaan statushouders parttime (vanwege de inburgeringslessen) aan de slag. De ondersteuning kan ook bestaan uit extra taallessen of psychische hulp om traumatische ervaringen het hoofd te bieden.

Uit onderzoek van het Ministerie van SZW en de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) is gebleken dat statushouders de taal (veel) sneller leren op de werkvloer dan in een cursus. Laborijn biedt sinds 2017 zogenaamde duale trajecten aan, waarbij statushouders tegelijkertijd inburgeren en werkervaring opdoen.

Samenwerking

Onze maatwerkondersteuning binnen de Werkacademie richt zich met name op spreken en luisteren. Dit wordt zoveel mogelijk geoefend in de praktijk, dus op de werkvloer. Het netwerk rondom statushouders biedt goede mogelijkheden om een taalrijke omgeving aan te bieden. Dit doen we onder meer in samenwerking met Samen Achterhoek en de activiteiten van Stichting Present. In de Werkacademie werken wij ook samen met het Werkgeversservicepunt Achterhoek en het Graafschap College.

Werk

Zoveel mogelijk werkervaring opdoen is het devies, al is het parttime, op werkervaringsplaatsen en/of tijdelijk gecreëerde functies. Veel statushouders met een uitkering doen vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld als tolk. Laborijn streeft er echter actief naar om iedere statushouder die in staat is om betaald werk te verrichten, aan een reguliere baan te helpen.

Voor hoger opgeleide statushouders kan een versneld intensief inburgeringstraject een betere optie zijn, omdat zij daarna aan een (vervolg)studie kunnen beginnen.

Wet inburgering 2021

Laborijn voert de Wet inburgering voor de gemeenten Doetinchem en Aalten uit. Deze wet is sinds januari 2022 van kracht. De belangrijkste pijlers van de wet zijn taal, inburgeren en werken. De wet heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving en om te voorkomen dat ze niet integreren. En dat ze zo snel mogelijk werk vinden, zodat ze zelfstandig en zelfredzaam zijn.

Onze aanpak

We begeleiden inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering. Zij krijgen een inburgering op maat. Dit doen we aan de hand van een brede intake waarin een aantal leefgebieden wordt besproken.
Dit leidt tot een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan wordt een aantal afspraken over de te volgen route naar inburgering vastgelegd.
Inburgeringsplichtige statushouders krijgen een leerroute waarin zij de Nederlandse taal leren op hun eigen niveau en waarmee zij zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving. En kunnen zich oriënteren op de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en krijgen zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

We begeleiden alle inburgeringsplichtige statushouders die vanaf en na 1 januari 2022 een inburgeringsplicht opgelegd hebben gekregen en in de gemeenten Aalten en Doetinchem worden gehuisvest.

Daarnaast helpen we ook inburgeraars die nog onder de oude inburgeringswet vallen. Sinds 2021 werken we al in de geest van de nieuwe wet. Dit houdt in dat we onze re-integratiebegeleiding voor deze groep inburgeraars afstemmen op de werkwijze voor de nieuwe inburgeraars.

Klik hier voor meer informatie over de wet inburgering

Heeft u gevonden wat u zocht?