Laborijn is een samenwerkingsverband van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Aalten. De samenwerking is vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn.

De Gemeenschappelijke Regeling vindt u hier.

Laborijn voert voor de gemeenten Aalten en Doetinchem onder andere de Participatiewet uit. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorschriften. De belangrijkste voorschriften zijn vastgelegd in verordeningen. Daarnaast beschikt Laborijn over eigen verordeningen en andere regelingen.

Verordeningen Participatiewet

Bij de verordeningen in het kader van de Participatiewet valt te denken aan de:

  • afstemmingsverordening
  • re-integratieverordening
  • verordening individuele inkomenstoeslag
  • verordening individuele studietoeslag
  • verordening tegenprestatie
  • verordening cliëntenparticipatie
  • verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

De verordeningen van de gemeenten Aalten en Doetinchem staan op de website www.overheid.nl.

Regelingen Laborijn

Laborijn heeft ook eigen regelingen, waaronder verordeningen. Voorbeelden zijn de klachtenregeling, de archiefverordening en het mandaat van de directeur. Deze regelingen vindt u hier.

Veel regelingen treden pas in werking nadat deze bekend gemaakt zijn.
De bekendmakingen vindt u hier.

Namenlijst behorende bij Besluit ondermandaat
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Bij besluit van 9 april 2020 heeft de directeur van Laborijn aan onderstaande niet ondergeschikte medewerkers in ondermandaat de bevoegdheid opgedragen tot het nemen van besluiten op het verstrekken, wijzigen, opschorten, afwijzen en beëindigen van uitkeringen voor levensonderhoud op grond van de Tozo. Aan deze medewerkers is tevens in ondermandaat de bevoegdheid opgedragen om te beslissen op aanvragen op grond van de TONK.

 M. van der Heide
 F. Hirschfeld
 F. Wissing
 W. Veltmaat
 R. van der Heide
 F. Smarius

Heeft u gevonden wat u zocht?