Laborijn voert de nieuwe Wet inburgering voor de gemeenten Doetinchem en Aalten uit. Deze wet is sinds januari 2022 van kracht.

De belangrijkste pijlers van de wet zijn taal, inburgeren en werken. De wet heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving en om te voorkomen dat ze niet integreren. En dat ze zo snel mogelijk werk vinden, zodat ze niet langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Inburgering op maat

Bekijk hier de video over onze aanpak:

We begeleiden inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering. Zij krijgen een inburgering op maat. Dit doen we aan de hand van een brede intake waarin een aantal leefgebieden wordt besproken. Dit leidt tot een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dit plan wordt een aantal afspraken over de te volgen route naar inburgering vastgelegd.


Inburgeringsplichtige statushouders krijgen een leerroute waarin zij de Nederlandse taal leren op hun eigen niveau en waarmee zij zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving. En kunnen zich oriënteren op de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en krijgen zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

We begeleiden alle inburgeringsplichtige statushouders die vanaf en na 1 januari 2022 een inburgeringsplicht opgelegd hebben gekregen en in de gemeenten Aalten en Doetinchem worden gehuisvest.

Daarnaast helpen we ook inburgeraars die nog onder de oude inburgeringswet vallen. Sinds 2021 werken we al in de geest van de nieuwe wet. Dit houdt in dat we onze re-integratiebegeleiding voor deze groep inburgeraars afstemmen op de werkwijze voor de nieuwe inburgeraars.

Samenwerking

Bij de uitvoering van de nieuwe wet maken we zoveel mogelijk gebruik van de kennis en expertise van samenwerkingspartners. We zijn ervan overtuigd dat de professionals het echte verschil in de begeleiding van inburgeringsplichtigen maken.

Inburgeren is meer dan de taal leren, participeren en werken. Het betekent ook aandacht voor welzijn, gezondheid en ‘landen’ in de gemeente, de wijk, de buurt of het dorp. Dit komt tot uitdrukking in het kennis maken met activiteiten zoals sport, vrijwilligerswerk, cultuur, ook om een netwerk op te bouwen. Om dit te bereiken is inzet en samenwerking nodig van alle professionele en vrijwilligersorganisaties én inwoners.

Onderdelen inburgering

De belangrijkste onderdelen van de inburgering:

 • Laborijn begeleidt, in opdracht van de gemeenten Aalten en Doetinchem, inburgeringsplichtige nieuwkomers bij hun inburgering
 • Inburgeringsplichtigen krijgen een inburgering op maat. Dit doen we aan de hand van een brede intake waarin een aantal leefgebieden wordt besproken.Dit leidt tot een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit is een beschikking waarin een aantal afspraken over de te volgen route naar inburgering worden vastgelegd. Onderdeel van de brede intake is het afnemen van de leerbaarheidstoets. Deze toets geeft duidelijkheid of de inburgeraar in staat is de B1-route (zie taalaanbod) af te leggen
 • Inburgeringsplichtige statushouders krijgen een leerroute waarin zij de Nederlandse taal leren op een niveau waarmee zij zich goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving. En zo krijgen zij betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt en kunnen zich oriënteren op de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt
 • Inburgeringsplichtige nieuwkomers worden tijdens de eerste periode van 6 maanden financieel ontzorgd . Dit betekent dat in deze periode de vaste lasten (huur, ziektekostenverzekering, gas, water en elektra) worden ingehouden op de uitkering en overgemaakt. Zo kan de inburgeraar zich direct vanaf de start van de inburgering zich richten op de taal en de inburgering. De nieuwkomers krijgen deze periode een training financiële zelfredzaamheid
 • Laborijn is verantwoordelijk voor het aanbieden van een inburgeringsaanbod. Dit bevat naast het taalaanbod in ieder geval het volgen van het Participatieverklaringstraject, de Module Arbeidsmarkt en Participatie en kennis van de Nederlandse maatschappij

Taalaanbod

Het taalaanbod bestaat uit 3 leerroutes:

 • De B1-route: een route voor taal en (vrijwilligers-) werk. Men spreekt binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op B1-niveau. Tegelijkertijd kan men participeren door middel van (vrijwilligers-) werk
 • De Onderwijsroute, vooral bedoeld voor jongeren om zo snel mogelijk een schooldiploma op minimaal MBO-niveau te halen
 • De Zelfredzaamheidsroute: de route voor mensen die niet in staat zijn om de Onderwijs- of B1 route te behalen. Deze leerroute is gericht op het zelfredzaam functioneren in de eigen omgeving

De leerroutes worden afgesloten met een inburgeringsexamen voor taal en Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM). Uitzondering hierop is de Z-route, dit wordt afgesloten met een eindgesprek.

MAP en PVT

Laborijn is ook verantwoordelijk om asielstatushouders een aanbod te doen om kennis op te doen van:

 • De module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)
  Verplicht onderdeel tijdens de inburgeringsroute is de MAP. We bieden dit in de eerste periode van de inburgering aan. De inburgeraar maakt in een zo vroeg mogelijk stadium kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt, de verwachtingen en de mogelijkheden. Naast de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt krijgen inburgeraars ook inzicht in de eigen competenties en arbeidskansen

  Lees meer over de MAP
   

 • Het Participatieverklaringstraject (PVT)
  Het PVT is een belangrijk (verplicht) onderdeel bij de inburgering. Tijdens het PVT maken inburgeraars kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie, de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Deze waarden zijn belangrijk voor een goede start van de inburgering

     Lees meer over het PVT

Financieel ontzorgen en bevorderen financiële zelfredzaamheid

Bij de start van de inburgering regelt Laborijn de uitkering voor levensonderhoud. Tijdens de eerste maanden wordt de inburgeraar ontzorgt door het inhouden van de vaste lasten op de uitkering. Dit betekent dat de inburgeraar zich vanaf het begin van de inburgering kan richten op zijn traject. De financiële ontzorging wordt door bureau voor financiële ondersteuning (BvFO) verzorgd. Inburgeraars moeten zich de Nederlandse wijze van omgang met geld- en bankzaken eigen maken. Een gerichte training en ondersteuning is nodig, waarbij Laborijn samen met Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) een programma aanbiedt om de inburgeraars financieel zelfredzaam te maken. In een presentatie worden de werkafspraken met BvFO, Figulus en Vluchtelingenwerk inzichtelijk gemaakt.

Maatschappelijke begeleiding

De nieuwkomers worden tijdens de eerste periode van huisvesting in de gemeente begeleid bij allerhande praktische zaken zoals het afsluiten van contracten gas, water, electra en de ziektekostenverzekering. Ook wordt hulp geboden bij het zoeken naar een huisarts of een school voor de kinderen. Het doel van de begeleiding is dat de nieuwkomer leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, daarin een keuze kan maken en een leven opbouwt in de gemeente. In Aalten wordt de maatschappelijke begeleiding verzorgd door Figulus Welzijn, in Doetinchem neemt Vluchtelingenwerk dit voor haar rekening. 

Meer informatie

Tijdlijn asielmigranten

IND, COA, DUO en gemeenten hebben tijdens het inburgeringsproces op verschillende momenten contact met inburgeraars. DUO heeft, samen met Divosa, VNG, COA, IND en het ministerie van SZW, een tijdlijn ontwikkeld. Daarop staan alle contactmomenten die een inburgeraar met de verschillende partijen heeft.

Video

Er is een animatievideo ontwikkeld waarin beschreven wordt welke stappen een inburgeraar in de Wet inburgering doorloopt.
In de video wordt antwoord gegeven op vragen als: waar werkt de inburgeraar de komende drie jaar naartoe? Uit welke stappen bestaat het traject? Wat staat de inburgeraar allemaal te wachten? En met welke instanties heeft de inburgeraar contact?