Heeft u een uitkering aangevraagd? Of ontvangt u een uitkering? Dan heeft u bepaalde verplichtingen.

Arbeidsverplichting

U ontvangt een uitkering. Het doel is om u zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen, waardoor u geen uitkering meer nodig heeft.

De verplichtingen die u heeft zijn vastgelegd in de wet. Dit zijn:

Ondersteuning naar werk

 • u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden om aan het werk te gaan
 • u werkt mee aan uw re-integratie. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met ons maakt. U maakt gebruik van de voorzieningen die wij u aanbieden
 • u helpt Laborijn om een plan van aanpak voor u op te stellen om weer aan het werk te gaan en u voert dit plan ook uit. U houdt zich aan de afspraken die u met Laborijn maakt en neemt aangeboden ondersteuning van Laborijn aan

Werk zoeken

 • u probeert betaald werk te vinden. U zoekt vacatures, solliciteert en staat ingeschreven bij één of meer uitzendbureaus
 • u accepteert aangeboden werk. Ook als dat niet direct aansluit op uw opleiding en werkervaring

Houding

 • u doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken.
  En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt
 • u mag zich niet misdragen tegen een medewerker van Laborijn

Geldt de arbeidsverplichting voor iedereen?

Bent u (tijdelijk) niet in staat om te werken? Of deel te nemen aan de begeleiding?
Dan kunt u ontheffing van bepaalde arbeidsverplichtingen krijgen.
Dat betekent dat u dan tijdelijk niet aan alle arbeidsverplichtingen hoeft te voldoen.

Als u een ontheffing krijgt dan sturen wij u hier altijd een brief over.

Huisbezoek

Een huisbezoek wordt afgelegd om te kijken of uw situatie klopt met onze gegevens. Dat kan als u een uitkering aanvraagt, maar ook als u al een uitkering ontvangt. Dit doen wij alleen doen als er geen andere manier is om informatie te controleren.

Wij kunnen tijdens het huisbezoek de volgende gegevens controleren:

 • uw thuissituatie. Woont u op het adres dat u heeft opgegeven,
  woont u alleen of samen met anderen?
 • uw inkomen: heeft u naast de uitkering nog andere inkomsten?
 • uw vermogen: heeft u bezittingen die veel geld waard zijn?

Hoe weet ik dat medewerkers van Laborijn op huisbezoek komen?

Wij komen zonder afspraak langs op werkdagen. Soms komen wij ook bij u op huisbezoek, omdat u niet langs kunt komen. In die situatie maken wij een afspraak met u wanneer wij langskomen.

Legitimeren medewerkers van Laborijn zich bij een huisbezoek?

De medewerkers van Laborijn die bij u thuis komen moeten zich legitimeren. Zij zullen een pasje van Laborijn aan u laten zien. Als zij dit niet zelf doen, mag u naar dit legitimatiebewijs vragen.

Mag ik een huisbezoek weigeren?

De medewerkers van Laborijn vragen u altijd om toestemming. U tekent ook voor deze toestemming.

U heeft het recht een huisbezoek te weigeren. Werkt u niet mee, dan kan dit gevolgen hebben. Wij kunnen dan namelijk niet (goed) mogelijk is om het recht op bijstand vast te stellen. Dit kan betekenen dat wij de uitkering niet toe kennen of het recht op uitkering beëindigen.

Identificatieplicht

Bij de aanvraag van uw uitkering moet u kunnen bewijzen wie u bent. Dit doet u met een geldig legitimatiebewijs.

Een geldig legitimatiebewijs is:

 •  een geldig paspoort
 •  een geldige (Europese) identiteitskaart
 •  een geldig vreemdelingendocument

Let op: een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.

Heeft u geen geldig legitimatiebewijs?

U kunt bij uw gemeente een nieuw legitimatiebewijs aanvragen.
Deze kosten moet u zelf betalen.
Kunt u deze kosten niet betalen? Dan kunnen wij in uitzonderlijke gevallen een voorschot verstrekken.

Inlichtingenplicht

U moet Laborijn alle informatie geven die van belang is voor het vaststellen van het recht op uitkering. Geef daarom veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie door.

Soms weet u niet of u de informatie van belang is. Meer informatie over welke wijzigingen u door moet geven vindt u op de pagina 'Wijzigingen doorgeven'.

Twijfelt u of u een wijziging door moet geven? Neem dan gerust contact met ons op.

Taaleis

Als u een uitkering ontvangt, moet u de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit noemen wij de taaleis. Dit is vastgelegd in de Wet Taaleis. Deze wet wil dat u gesprekken in het Nederlands kunt voeren. En dat u eenvoudige teksten kunt schrijven, lezen en begrijpen.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal helpt u bij het vinden van werk.
Daarnaast is de beheersing van de Nederlandse taal belangrijk voor het kunnen volgen van scholing.

Welk niveau van de Nederlandse taal moet ik beheersen?

U moet de Nederlandse taal beheersen op niveau 1F. Dit is het niveau van leerlingen dat aan het einde van groep 8 van het basisonderwijs moeten beheersen om de overstap naar het voortgezet onderwijs goed te kunnen maken.

Het niveau 1F is vergelijkbaar met het inburgeringsexamen A2 of het niveau NT2.

Hoe toon ik aan dat ik de Nederlandse taal voldoende beheers?

Dit kunt u doen door aan te tonen dat u:

 • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd
 • het inburgeringsexamen heeft behaald
 • een ander document heeft waaruit de beheersing van de Nederlandse taal blijkt

Heeft u geen documenten waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst?
Wij kunnen dan mogelijk niet achterhalen of u aan de taaleis voldoet. U moet dan een taaltoets maken.

Taaltoets

Als u een taaltoets moet maken krijgt u per brief een uitnodiging.
Op deze uitnodiging staan de dag, datum en locatie van uw taaltoets.

De taaltoets wordt door het Graafschap College afgenomen en bestaat uit 2 delen.
Deel 1 bestaat uit de onderdelen lezen en schrijven.
Deel 2 bestaat uit de onderdelen luisteren, spreken en gesprekken voeren.

Wat als ik de taaltoets niet haal?

Slaagt u niet? Dan gaan we samen kijken hoe we de taalbeheersing toch kunnen verbeteren.
Na een half jaar doet u opnieuw de taaltoets om te meten of uw Nederlands is verbeterd en of u taalniveau 1F beheerst.

Wat als ik niet aan de taaleis voldoe?

De taaleis is een inspanningsverplichting. Dit betekent dat u zich moet inspannen om de Nederlandse taal te beheersen. Als u zich voldoende inspant maar u haalt de taaleis niet, dan heeft dit geen gevolgen voor uw uitkering. We gaan samen kijken hoe we de taalbeheersing toch kunnen verbeteren.

Moet iedereen voldoen aan de taaleis?

Ja, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • u kunt aantonen dat u de Nederlandse taal beheerst
 • u heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 • u niet in staat bent om de Nederlandse taal te leren of te verbeteren

Als u de Nederlandse taal niet hoeft te verbeteren, omdat een bijzondere situatie van toepassing is. Dan sturen wij u hier altijd een brief over.

Tegenprestatie

U moet bereid zijn tot het verrichten van een tegenprestatie voor uw uitkering wanneer Laborijn hierom vraagt. Laborijn vraagt u dus eigenlijk om iets terug te doen voor de maatschappij.

De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Dit kan van alles zijn.

Voorbeelden van een tegenprestatie

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen
 • koffie schenken in een wijkcentrum
 • leesouder zijn op school
 • extra aandacht geven aan kwetsbare of eenzame mensen,
  aanvullend op de bestaande zorg die er is

En er is veel meer te bedenken! En ook u kunt met ideeën komen. Bespreek met uw consulent welk soort activiteiten u wel zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is.

Geldt de tegenprestatie voor iedereen?

Ja, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • u bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
 • u verricht al vrijwilligerswerk
 • u verleent mantelzorg
 • u bent een alleenstaande ouder. En u heeft de volledige zorg van een kind tot 5 jaar

Als u geen tegenprestatie hoeft te doen sturen wij u hier altijd een brief over.

Heeft u gevonden wat u zocht?