Per 1 april 2021 geldt een ruimere vrijlating van giften. Bent u inwoner van gemeente Doetinchem of Aalten en heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u per jaar maximaal €1.200 aan giften ontvangen. Deze verruiming blijft 18 maanden van kracht (tot 1 oktober 2022).

Klik hier voor meer informatie over giften (wat is wel en wat is geen gift)

Regels

Bij deze verruiming van giften horen een aantal regels:

 • ontvangen giften worden tijdens deze periode niet tot de middelen gerekend
  (middelen zijn alle vermogens- en inkomensbestanddelen die u heeft of redelijkerwijs kunt hebben)
 • de vrijlating geldt ongeacht wat u met de gift gaat doen en hoe vaak u een gift ontvangt
 • wanneer er geen recht op uitkering bestaat tijdens het gehele kalenderjaar dan wordt
  de vrijlating (ad € 1.200) berekend in verhouding tot het aantal maanden dat u in het jaar een uitkering heeft ontvangen
 • wanneer de giften het maximum bedrag op jaarbasis overstijgen, vindt verrekening plaats met de uitkering
 • inkomsten uit werk zijn geen giften. Deze moeten altijd gemeld worden
 • u hoeft het ontvangen van giften pas te melden als deze in een kalenderjaar
  meer bedragen dan € 1.200

In gesprek

Wel adviseren wij u om van te voren afstemming te zoeken met uw inkomensconsulent over giften. Dit geeft gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en u goed te adviseren over uw (financiële) situatie. Giften kunnen bijvoorbeeld een signaal zijn van andere vraagstukken die spelen. Daarover gaat Laborijn graag met u in gesprek.

Vragen

Wij begrijpen het als u vragen heeft.

Neem dan gerust contact met ons op