Sinds 1 april 2021 geldt een ruimere vrijlating van giften. Bent u inwoner van gemeente Doetinchem of Aalten en heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u per jaar maximaal €1.200 aan giften ontvangen. Deze verruiming blijft van kracht tot april 2024.

Klik hier voor meer informatie over giften (wat is wel en wat is geen gift)

Regels

Bij deze verruiming van giften horen een aantal regels:

 • ontvangen giften worden tijdens deze periode niet tot de middelen gerekend
  (middelen zijn alle vermogens- en inkomensbestanddelen die u heeft of redelijkerwijs kunt hebben)
 • de vrijlating geldt ongeacht wat u met de gift gaat doen en hoe vaak u een gift ontvangt
 • wanneer er geen recht op uitkering bestaat tijdens het gehele kalenderjaar dan wordt
  de vrijlating (ad € 1.200) berekend in verhouding tot het aantal maanden dat u in het jaar een uitkering heeft ontvangen
 • wanneer de giften het maximum bedrag op jaarbasis overstijgen, vindt verrekening plaats met de uitkering
 • inkomsten uit werk zijn geen giften. Deze moeten altijd gemeld worden
 • u hoeft het ontvangen van giften pas te melden als deze in een kalenderjaar
  meer bedragen dan € 1.200

In gesprek

Wel adviseren wij u om van te voren afstemming te zoeken met uw inkomensconsulent over giften. Dit geeft gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en u goed te adviseren over uw (financiële) situatie. Giften kunnen bijvoorbeeld een signaal zijn van andere vraagstukken die spelen. Daarover gaat Laborijn graag met u in gesprek.

Vragen

Wij begrijpen het als u vragen heeft.

Neem dan gerust contact met ons op