Dat iedereen op de best passende plek kan meedoen en dat wet en regelgeving daar niet belemmerend bij is. Dat is kort gezegd het doel van ‘Simpel Switchen’. Na een pilot van een jaar is besloten om de aanpak structureel in te zetten.

De gemeente Aalten heeft in 2021 aangegeven graag ervaring op te willen doen met Simpel Switchen. Dit heeft geleid tot een verzoek aan Laborijn en Estinea om gezamenlijk een pilot uit te voeren.

De aanpak

Samen met Estinea heeft Laborijn van een aantal Aaltense inwoners het mogelijke arbeidspotentieel (opnieuw) in beeld gebracht. Inwoners met een Wsw-indicatie die werkzaam waren bij Laborijn, inwoners die arbeidsmatige dagbesteding vanuit een Wmo-indicatie deden en inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen. Het doel was om met inzet van de verschillende expertises rondom de inwoner doorstroom te realiseren naar de best passende plek met een duidelijk perspectief. En om de obstakels weg te nemen die een overstap naar een andere fase in de participatieketen belemmerden.

Veel beweging teweeggebracht

Gedurende de pilot zijn er in 12 maanden tijd mooie stappen gezet door de inwoners. Het team Simpel Switchen heeft met 14 inwoners een intensief traject gevolgd. Van de 8 inwoners die naar de arbeidsmatige dagbesteding gingen, zijn 5 mensen begonnen in een (deeltijd-) betaalde baan, met ondersteuning van een jobcoach. Van de 4 mensen met een Wsw-dienstverband is voor 3 mensen een beter passende plek gevonden in de dagbesteding. Voor 1 inwoner bleek dagbesteding (nog) niet haalbaar, wellicht dat zij over enige tijd alsnog kan starten op een passende dagbestedingsplek. Bij de 2 inwoners die in aanmerking kwamen voor Wmo-dagbesteding is inzichtelijk is geworden dat voor 1 van deze inwoners dagbesteding voorlopig het hoogst haalbare is. Voor de tweede inwoner is een passende daginvulling gevonden met als doel zijn belastbaarheid te vergroten.


Krista van der Stelt, projectleider Simpel Switchen: “Dankzij de opgebouwde korte lijnen en kennis van elkaars instrumentarium is veel beweging teweeggebracht bij de inwoners en de betrokken partijen daaromheen. Dit heeft geresulteerd in mooie ontwikkelstappen, die door intensieve begeleiding en overleg met de inwoners zelf gerealiseerd konden worden.”

Zingeving en energie

Krista: “Het hebben van (betaald) werk heeft in de regel een positieve invloed op de inwoner zelf, maar ook op het systeem daaromheen. Het is niet alleen bevorderlijk voor de financiële positie van de inwoner maar brengt in de regel ook een zekere mate van levensgeluk. Het hebben van werk zorgt voor zingeving en verbondenheid met anderen. Tegelijkertijd hebben we binnen de pilot ondervonden dat ook de inwoners, die juist een stap ‘terug’ hebben gedaan, beter in hun vel zijn komen te zitten en weer plezier en energie halen uit hun daginvulling. Als mooie ‘bijvangst’ constateerden we dat de behaalde inhoudelijke resultaten in de meeste gevallen ook een positief financieel effect hadden.”

Vervolg

Dankzij de mooie opbrengsten van de pilot heeft gemeente Aalten besloten om door te gaan met Simpel Switchen en dit om te vormen tot een structurele werkwijze. Het voorstel hiervoor zal binnenkort worden aangeboden aan het College.

Joop Wikkerink, wethouder gemeente Aalten: “Deze aanpak past helemaal in onze beweging: zo persoonlijk mogelijk meedoen. Steeds meer zie je dat niet de wetten of de regels centraal staan, maar de bedoeling voor de inwoners. Vanuit de bedoeling maakt het niet uit onder welke wet je valt of welke uitkering je hebt, maar meedoen op de beste plek zonder dat je bestaanszekerheid aangetast wordt.”

Krista van der Stelt overhandigt de eindrapportage Simpel Switchen aan Joop Wikkerink

Op 26 september overhandigde projectleider Krista van der Stelt de eindrapportage van de pilot Simpel Switchen aan Joop Wikkerink (wethouder van gemeente Aalten).