Gemeenten Doetinchem en Aalten hebben recent besloten om de nieuwe Wet inburgering door Laborijn uit te laten voeren. Voordat de wet in januari 2022 van kracht wordt, moet de inhoud en werkwijze nog vormgegeven worden. Laborijn gaat dit samen met netwerkpartners oppakken.

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet Inburgering.
De belangrijkste pijlers van de wet zijn taal, inburgeren en werken. De wet heeft als doel dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving en om te voorkomen dat ze niet integreren. En dat ze zo snel mogelijk werk vinden, zodat ze niet langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

Het idee is om nieuwkomers zo goed mogelijk te helpen bij hun integratie in de samenleving door inburgering, taal en (betaald) werk aan elkaar te verbinden. Binnen de huidige wet krijgen nieuwkomers vaak nog te maken met een versnipperd aanbod van dienstverleners en aanspreekpunten. Voor nieuwkomers uit de gemeenten Doetinchem en Aalten zal Laborijn de verbindende rol op zich nemen.

Samen met netwerkpartners

Jeroen Spruit, adjunct-directeur van Laborijn, over het opzetten van een nieuwe werkwijze: “We zijn heel blij met het vertrouwen van de gemeenten om de uitvoering en regie van deze wet door Laborijn te laten verzorgen. Maar dit kunnen wij ook niet alleen. Het vraagt niet alleen om nieuwe taken maar ook om uitbreiding van bestaande taken. Met de kennis van netwerkpartners in de regio gaan we aan de slag om invulling aan de wet te geven. Samen met hen willen we onze krachten bundelen om zo nieuwkomers een zo voorspoedig mogelijke inburgering te kunnen bieden”.

Pilots

Laborijn bereidt zich voor op de nieuwe wet met onder andere met 2 pilots: de pilot ‘Z-route’ en ‘Vaktaal op de werkvloer’

'Pilot Z-route'

De pilot Z-route (Zelfredzaamheidsroute) is bedoeld om inburgeringsplichtigen, die in het huidige stelsel vaak worden ontheven van de inburgeringsplicht, een betekenisvol traject aan te bieden van een jaar met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke integratiedoelen. Het doel is om hen in deze route zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst in Nederland. Door ze op een voor hen zo hoog mogelijk niveau de Nederlandse taal te laten leren en ze voldoende handvatten mee te geven om in Nederland zo mentaal gezond mogelijk en zelfstandig hun weg te vinden. Het uiteindelijke doel is dat deze statushouders met de opleiding en praktijkcomponent volledig zelfredzaam zijn en naar werk kunnen uitstromen.

In samenwerking met Stichting Aktief (leer- werk omgeving), Graafschap College (taalontwikkeling), GGNet (preventief op psychische klachten), 5 gemeentes (Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten, Oost Gelre en Winterswijk) en SDOA, werkt Laborijn in deze pilot aan nieuw beleid voor de nieuwe inburgeringswet, specifiek voor het onderdeel Z-route’.

'Vaktaal op de werkvloer'

'Vaktaal op de werkvloer' is een samenwerkingsverband van Laborijn met Techniek Praktijk Centrum (TPC) en het Graafschap College gericht op de bemiddeling van statushouders in de techniek. De doelgroep is gemotiveerde en fysiek gezonde statushouders met een taalniveau op minimaal A2-niveau.

Het doel is om deze doelgroep in een meer gelijke positie met andere werkzoekenden te laten komen, zodat zij een kans maken op de arbeidsmarkt. In een gemeenschappelijk programma krijgen statushouders gedurende 8 weken praktijklessen aangeboden bij Techniek Praktijk Centrum (TPC) in Doetinchem. De praktijklessen worden aangevuld met individuele taalbegeleiding (via het Graafschap College) en een training waarin het ontwikkelen van werknemers-/ en sollicitatievaardigheden centraal staat (via Laborijn). Het programma draagt bij aan samen leren en elkaar ondersteunen, met als neveneffect empowerment van de doelgroep.