Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 5 juli om 9.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen
 4. Ter besluitvorming 

  4.1 (Aangepaste) financiële verordening en begrotingsonrechtmatigheid 2023

  4.2 Accountantsverslag en jaarrekening 2023

  4.3 Besluit mandaat directeur

  4.4. Normenkader 2024

  4.5 Aandachtspunten accountantscontrole 2024

 5. Ter informatie

  5.1 Eerste kwartaalrapportage 2024

  5.2 Verslag audit informatiebeheer

 6. Rondvraag
 7. Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Laborijnzaal bij Laborijn.