Op woensdag 6 september om 13.30 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling verslag vorige vergadering
  3. Mededelingen/stukken ter kennisname
  4. Besluitvorming vierde wijziging GR Laborijn
  5. Gewijzigde begroting 2023
  6. Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Mabeonzaal bij Laborijn.