Op vrijdag 7 juli vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

1 Opening en vaststelling agenda

2 Vaststelling verslag vorige vergadering

3 Mededelingen

4 Besluitvorming

4.1 Jaarstukken 2022 inclusief goedkeurende accountantsverklaring, accountantsverslag en aanbiedingsbrief

4.2 Controleverordening 2023 en normenkader 2023

5 Rondvraag

6 Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Mabeonzaal bij Laborijn.