Op vrijdag 23 september om 8.30 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling verslag vorige vergadering

 3. Kennismaking met de accountant

 4. Mededelingen / ingekomen stukken

  4.a Wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen
  4.b Huisvesting

 5. Besluitvorming

  5.a Begrotingswijziging 2022

 6. Rondvraag

      7. Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Mabeonzaal bij Laborijn.