Op vrijdag 8 juli om 9.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

1. Opening (aanwijzing van de DB leden, de (vice)voorzitter en leden auditcommissie)

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering

4. Mededelingen/Ingekomen stukken

4.1 Proces huisvesting

4.2 Gemeenschappelijke toezichtskader 2022 gemeenschappelijke regelingen

4.3 Auditverslag over het archief

5. Besluitvorming

    5.a Jaarverslag/jaarrekening 2021 inclusief het verslag van de accountant 2021

    5.b Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

    5.c Controleprotocol 2022 inclusief het normenkader 2022

    5.d Gunningsbesluit accountantsdienstverlening

6. Rondvraag

7. Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Mabeonzaal bij Laborijn.