Op vrijdag 17 december om 9.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling verslag vorige vergadering

3. Mededelingen

    3.a Brief van de provincie Gelderland in reactie op de begroting

    3.b Huisvesting Laborijn

4. Besluitvorming

    4.a Advies inzake aanbesteding accountantdiensten

    4.b Voorstel tot wijziging van het besluit mandaat directeur 2019

5 Bespreking

    5.a Managementletter

    5.b 2e Begrotingswijziging 2021

6. Rondvraag

7. Sluiting

De vergadering vindt digitaal plaats (via Teams).
Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u aan via directiesecretariaat@laborijn.nl.
U ontvangt dan een link naar de vergadering.