Op vrijdag 9 juli om 9.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Vaststelling verslag vorige vergadering

 3. Mededelingen/stukken ter kennisname

 4. Besluitvorming

  4.a Jaarstukken 2020
  4.b Begrotingswijziging 2021
  4.c Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
  4.d Controleprotocol 2021
  4.e Voorstel tot instemming met de uitvoering van de Wet inburgering

 5. Rondvraag

 6. Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Mabeonzaal bij Laborijn.