Vrijlating voor giften

Vrijlating voor giften

Per 1 april 2021 geldt een ruimere vrijlating van giften. Bent u inwoner van gemeenten Doetinchem of Aalten en heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u per jaar maximaal €1.200 aan giften ontvangen. De verruiming blijft 18 maanden van kracht (tot 1 oktober 2022).

Regels

Bij deze verruiming van giften horen een aantal regels:

  • ontvangen giften worden tijdens deze periode niet tot de middelen gerekend
    (middelen zijn alle vermogens- en inkomensbestanddelen die u heeft of redelijkerwijs kunt hebben)
  • de vrijlating geldt ongeacht wat u met de gift gaat doen en hoe vaak u een gift ontvangt
  • wanneer er geen recht op uitkering bestaat tijdens het gehele kalenderjaar dan wordt de vrijlating (ad € 1.200) berekend in verhouding tot het aantal maanden dat u in het jaar een uitkering heeft ontvangen
  • wanneer de giften het maximum bedrag op jaarbasis overstijgen, vindt verrekening plaats met de uitkering
  • inkomsten uit werk zijn geen giften. Deze moeten altijd gemeld worden
  • u hoeft het ontvangen van giften pas te melden als deze in een kalenderjaar meer bedragen dan € 1.200

In gesprek

Wel adviseren wij u om ‘aan de voorkant’ afstemming te zoeken met uw inkomensconsulent over giften. Dit geeft gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en u goed te adviseren over uw (financiële) situatie. Giften kunnen bijvoorbeeld een signaal zijn van andere vraagstukken die spelen. Daarover gaat Laborijn graag met u in gesprek.

Vragen

Wij begrijpen het als u vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op.
Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur op telefoonnummer (0314) 654 654.