Verlaging uitkering

Verlaging uitkering

Aan de bijstandsuitkering die u ontvangt, zijn rechten en plichten verbonden. Houdt u zich aan deze afspraken? Dan krijgt u de uitkering waar u recht op hebt. Wanneer u zich niet aan de verplichtingen houdt, volgen er maatregelen. Uw uitkering kan worden verlaagd of zelfs worden stopgezet.

Hoe werkt het?

In de volgende situaties kan Laborijn uw uitkering verlagen:

 • Als u uw arbeidsverplichting of tegenprestatie niet of niet voldoende nakomt
   
 • Als u verkeerde of geen informatie hebt opgegeven. Bijvoorbeeld over een wijziging in uw woon-, leef-, persoons- gezins- of financiële situatie
   
 • Als u zich agressief gedraagt bij Laborijn of tegenover een medewerker die zich op wat voor manier dan ook bezighoudt met uw uitkering
   
 • Als u langer dan de toegestane of opgegeven periode in het buitenland verblijft
   
 • Als u uw verblijf in het buitenland niet vooraf schriftelijk hebt gemeld

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Er kunnen zich nog andere situaties voordoen waardoor uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. De sancties of maatregelen (zoals tijdelijke verlaging van de uitkering) zijn vastgelegd in de Maatregelverordening. In deze verordening staan de verschillende verplichtingen benoemd met de verschillende maatregelen die daar tegenover staan. Zo gelden voor iedereen dezelfde regels.

Houdt u zich netjes aan de afspraken? Dan is er natuurlijk geen reden om uw uitkering te verlagen.

Hoe lang duurt een verlaging?

De verlaging van de uitkering is voor minimaal één maand. Als u zich opnieuw niet aan de afspraken houdt, kan de uitkering voor een langere periode worden verlaagd. Bij de bepaling van de hoogte van de verlaging wordt altijd rekening gehouden met de mate waarin u verwijtbaar heeft gehandeld, de ernst van de gedraging en uw persoonlijke omstandigheden.

Hoeveel verlaging?

Afhankelijk van de verplichting waar u zich niet aan houdt en van de ernst hiervan, wordt aan u een maatregel opgelegd. Een maatregel kan variëren van 5% bij een licht vergrijp tot 100% van uw uitkering bij een ernstige gedraging.

Het opleggen van een maatregel is een middel om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt. De maatregel is niet bedoeld om te bezuinigen of inwoners leed te bezorgen. Voorop staat ongewenst gedrag te verbeteren. De enige manier om dat wettelijk te bereiken, is om de uitkering te verlagen.