Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 9 april van 11.00 tot 13.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur.
De vergadering vindt digitaal plaats.

1 Opening en vaststelling agenda

2 Vaststelling verslag vorige vergadering

3 Mededelingen/Ingekomen stukken

4 Besluitvorming

4.a Voorstel tot wijziging van de bijdrage verordening en het reglement van orde

4.b Voorstel tot wijziging van het besluit mandaat directeur Laborijn 2019

5 Rondvraag

6 Sluiting

Wilt u de vergadering digitaal bijwonen? Meld u aan via directiesecretariaat@laborijn.nl.
U ontvangt dan een link.