Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 25 september om 12.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur in de raadszaal van het stadhuis te Doetinchem.

AGENDA

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2020

3. Mededelingen/ingekomen stukken

3.1 Proces KTO (mondelinge toelichting)

4. Besluitvorming

4.a Derde wijziging Gemeenschappelijke regeling Laborijn

4.b Beleidsregel loonkostensubsidie begeleid werken op grond van de Wsw

4.c Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn

5. Ter bespreking

5.a Jaarkalender 2021

6. Rondvraag

7. Sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via directiesecretariaat@laborijn.nl.
Let op! Wanneer de zaal coronatechnisch vol is kunt u de vergadering helaas niet bijwonen.