Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 10 juli 2020 (vanaf 9.00 uur) vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.
De vergadering vindt digitaal plaats.

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststelling verslag vorige vergadering AB 12 juni 2020

3. Mededelingen

- vervanging algemeen directeur tijdens vakantie

4. Besluitvorming

- Jaarstukken 2019 inclusief het verslag van de accountant

- Controleprotocol 2020

5. Ter bespreking

- Begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024

6. Rondvraag

7. Sluiting