Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Op vrijdag 7 december 2018 (10.00 tot 11.00 uur) vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn. Locatie: Terborgseweg 106, Doetinchem.

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering AB 9 november 2018

4. Ter besluitvorming

- Plan van Aanpak ‘Samen sterk voor inwoners naar werk’

- 2e Begrotingswijziging 2018

- Dienstverlening aan Werkbedrijf Zutphen

5. Stukken ter kennisname

- 3e Kwartaalrapportage

6. Rondvraag

7. Sluiting