Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Agenda vergadering Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Laborijn vergadert tweemaal per jaar. De eerstvolgende vergadering is vrijdag 6 juli vanaf 9.00 uur. Locatie: Terborgseweg 106, Doetinchem.

Agendapunten

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 december 2017

4. Stukken ter kennisname

4.1 Verslag van de archiefinspecteur 2017 en stappenplan Laborijn

4.2 Kadernota 2019

4.3 Privacybeleid Laborijn

5. Stukken ter besluitvorming

5.1 Samenstelling en aanwijzing DB leden, inclusief de voorzitter

5.1 Jaarstukken Laborijn 2017 inclusief het accountantsverslag

5.2 Gewijzigde Begroting 2018

5.3 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022

5.4 Archiefverordening Laborijn 2018

5.5 Treasurystatuut en Nota waardering en afschrijving Laborijn 2018

6. Rondvraag

7. Sluiting

Twitter