Agenda vergadering Algemeen Bestuur Laborijn

Agenda vergadering Algemeen Bestuur Laborijn

Het Algemeen Bestuur van Laborijn vergadert tweemaal per jaar. De eerstvolgende vergadering is vrijdag 1 december, vanaf 9.00 uur. Locatie: Terborgseweg 106, Doetinchem.

Agendapunten

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 juli 2017

4. Ingekomen stukken: Kwartaalrapportage t/m derde kwartaal 2017

Ter besluitvorming:

5. Mandaatbesluit directeur Laborijn

6. Voorstel normenkader accountscontrole en controletoleranties 2018

7. Inhoud opdrachtverlening accountantscontrole 2018

8. Technische begrotingswijziging begroting 2017

9. Wijziging GR Laborijn

Ter bespreking:

10. Kadernota

11. Managementletter accountantscontrole

12. Rondvraag

13. Sluiting